Cập nhật firmware edgerouter ERX

Cập nhật firmware cho edgerouter khá dễ dàng và có thể thực hiện trong giao diện quản lí của router. Tuy nhiên bài viết này là cách thực hiện cập nhật firmware cho router sử dụng dòng lệnh.

Cập nhật firmware cho ERX sử dụng dòng lệnh

Cập nhật firmware cho ERX sử dụng dòng lệnh

Tải firmware ở đây

Backup file cấu hình

SSH vào router

Copy file ảnh đã tải vào thư mục /tmp/

Giả sử file ảnh đã tải lên có tên là ER-e50.v2.0.8.tar, thực hiện lệnh add system image để tiến hành cập nhật firmware cho ERX

add system image ER-e50.v2.0.8.tar

Khởi động lại thiết bị để firmware có hiệu lực.

reboot