Thay key SSH trên VPS ở nhà cung cấp OVH

Vì một lý do nào đó bạn mất quyền truy cập VPS do mất key SSH ở nhà cung cấp OVH. Để thay key SSH cho VPS của nhà cung cấp bạn thực hiện các bước sau:

  • Boot VPS vào chế độ rescue mode
  • Mount hệ thống vào mount point
  • Khởi động lại

1. Boot VPS vào chế độ rescue mode

Khởi động lại VPS vào chế độ cứu hộ

Khởi động lại VPS vào chế độ cứu hộ

2. Mount hệ thống vào mount point

Sau khi khởi động lại VPS vào chế độ cứu hộ, bạn sẽ được OVH gửi thông tin đăng nhập với tài khoản root qua email. Dùng putty hoặc mobaxterm để kết nối đến VPS.

Để các thay đổi có hiệu lực bạn phải mount hệ thống vào mount point. Dùng chroot để chỉnh sửa file authorized_keys trong thư mục .ssh tương ứng với user bạn cần login theo các hướng dẫn chính thức ở bên dưới từ OVH.

Thay key SSH trên nhà cung cấp SSH

Thay key SSH trên nhà cung cấp SSH

Chi tiết xem thêm: