format

Thao tác với ổ cứng Linux

Format Trong Linux, ổ đĩa phải được định dạng (format) và mount trước khi được sử dụng. Quá trình format cũng có thể được thực hiện vì một lý do nào đó, như là thay đổi hệ thống file, vá lỗi hoặc đơn giản là bạn muốn xóa hết dữ liệu. Bài viết này ghi lại quá trình format ổ đĩa cứng 160Gb cũ, không cần backup dữ liệu. Thông thường quá trình format một ổ đĩa sẽ diễn ra như sau: