windows

Hướng dẫn cài đặt Golang

Skywire được viết bởi ngôn ngữ lập trình Golang. Vì vậy, để chạy được Skywire thì Golang phải được cài đặt trong máy của bạn. Bài viết này hướng dẫn việc cài đặt Golang và thiết lập biến trong môi trường Windows. Tải golang tại đây Mặc định Go sẽ được cài đặt ở thư mục C:/Go Cài đặt Go Cài đặt biến GOPATH Với việc cài mặc định, bạn chỉ có thể sử dụng GO nếu file của bạn đặt đúng vị trí %USERPROFILE%\go