Hướng dẫn cài đặt Golang

Skywire được viết bởi ngôn ngữ lập trình Golang. Vì vậy, để chạy được Skywire thì Golang phải được cài đặt trong máy của bạn. Bài viết này hướng dẫn việc cài đặt Golang mới trên Ubuntu/Debian và Windows.

Golang trên Ubuntu/Debian

Khai báo phiên bản GO cần cài đặt. Tham khảo phiên bản ổn định ở link sau

Ở đây tôi cài đặt GO 1.15.2

# cd ~ 
# export GOV=1.15.2 ### phiên bản golang. Có thể là 1.12, 1.13, 1.14 ... tuỳ theo yêu cầu tối thiểu của từng phiên bản skycoin

1. Tải và giải nén mã nguồn golang

Các bản GOLANG tương ứng cho từng kiến trúc vi xử lý có thể tham khảo ở link sau:

Tùy theo phiên bản 64bit hay 32bit mà bạn thay thế link tải ở linux-amd64.tar.gz cho kiến trúc phù hợp

64bit

# curl -sS https://storage.googleapis.com/golang/go$GOV.linux-amd64.tar.gz > go$GOV.linux-amd64.tar.gz
# tar xvf go$GOV.linux-amd64.tar.gz
# rm go$GOV.linux-amd64.tar.gz

32bit

# curl -sS https://storage.googleapis.com/golang/go$GOV.linux-386.tar.gz > go$GOV.linux-386.tar.gz
# tar xvf go$GOV.linux-386.tar.gz
# rm go$GOV.linux-386.tar.gz

2. Cài đặt GO

# mv go /usr/local/go 
# ln -s /usr/local/go/bin/go /usr/local/bin/go 
# ln -s /usr/local/go/bin/godoc /usr/local/bin/godoc 
# ln -s /usr/local/go/bin/gofmt /usr/local/bin/gofmt 

Tạo thư mục GO

# mkdir -p $HOME/go
# mkdir -p $HOME/go/bin
# mkdir -p $HOME/go/src
# mkdir -p $HOME/go/pkg

Thiết lập biến $GOPATH

(i) Từ thư mục home (cd ~), sửa file .bashrc bằng cách sử dụng lệnh vi (hoặc nano)

# nano .bashrc

(ii) Trong nano, thêm vào những dòng sau đây

export GOROOT=/usr/local/go
export GOPATH=$HOME/go
export GOBIN=$GOPATH/bin
export PATH=$PATH:$GOBIN

(iii) Bấm Crtl + O để lưu nội dung và Ctrl + X để thoát nano

(iv) Load lại đường dẫn (Path) bằng cách sử dụng lệnh sau

# source ~/.bashrc 

Kiểm tra việc cài đặt GOLANG thành công bằng lệnh

# go version

Nếu ở bước này có lỗi bạn thực hiện lại việc cài đặt GOLANG từ đầu, lưu ý chọn đúng kiến trúc của hệ điều hành bạn đang xài. Sau khi hoàn tất việc cài đặt GOLANG tiến hành cài đặt Skywire và chạy thử.

Gỡ cài đặt Golang

[Tham khảo] (https://howtoinstall.co/en/debian/stretch/golang-go?action=remove)

Golang trên Windows

Tải golang tại đây

Mặc định Go sẽ được cài đặt ở thư mục C:/Go

Cài đặt biến GOPATH

Với việc cài mặc định, bạn chỉ có thể sử dụng GO nếu file của bạn đặt đúng vị trí %USERPROFILE%\go

LƯU Ý: GOPATH không được giống với đường dẫn cài đặt Go

1. Tạo thư mục 
2. Vào cửa sổ "Environment Variables" bằng cách gõ vào ô tìm kiếm chữ `envi` như hình minh họa ở trên
3. Click "New" ở phần "User variables"
4. Gõ GOPATH vào ô "Variable name"
5. Gõ `C:\go-work` vào ô "Variable value"
6. Click OK

Cập nhật Golang

Xác định gói cần tải ứng với kiến trúc phần cứng ở trang https://golang.org/dl/

Những câu lệnh sau kiểm tra và cập nhật golang từ 1.8.1 lên 1.11. Bạn cần thay thế phiên bản cài đặt tương tứng với phiên bản bạn muốn (ví dụ 1.13)

go version
# go version go1.8.1 linux/amd64

sudo rm -r /usr/local/go/

wget https://dl.google.com/go/go1.11.linux-amd64.tar.gz
# ... Saving to: ‘go1.11.linux-amd64.tar.gz’

sudo tar -C /usr/local -xzf go1.11.linux-amd64.tar.gz

go version
# go version go1.11 linux/amd64

rm go1.11.linux-amd64.tar.gz

Tham khảo: