debian

Hướng dẫn cài đặt Skywire trên Debian/Ubuntu

Lưu ý Hướng dẫn được thực hiện trên Windows 10 và sử dụng chương trình SSH như Putty hoặc MobaXterm Kí hiệu # hay $ ở đầu dònglà bắt đầu một câu lệnh trong Linux Sau dấu # là câu lệnh được thực hiện ở tài khoản root trong Linux Sau dấu $ là câu lệnh được thực hiện ở tài khoản user trong Linux Sau dấu ### là comment và sẽ không bao gồm trong câu lệnh Sau lệnh nano là cửa sổ soạn thảo, bạn copy hoặc gõ nội dung vào cửa sổ đó Để cài đặt Skywire, bạn cần phải cài: