multisign

Ví đa chữ ký (multisig) cho blockchain Handshake

*Lưu ý bài viết này chỉ được viết ở dạng tóm tắt Giới thiệu Giống như Bitcoin, blockchain Handshake cũng hỗ trợ ví đa chữ kí (multisig wallet). Multisig, viết tắt của multisignature, đề cập đến một địa chỉ ví được kiểm soát không phải bởi một khóa cá nhân duy nhất, mà bởi nhiều khóa cá nhân. Điều này cho phép mức độ bảo mật cao hơn nhiều so với các ví với một chữ ký đơn lẻ vì nó giúp loại bỏ điểm lỗi duy nhất.