docker

Ghi chép Handshake

Cài đặt fullnode blockchain Handshake Sử dụng Docker Có thể dụng dụng docker image do skywirex build sẵn ở Docker Hub Tự build ### Clone source code # git clone https://github.com/handshake-org/hsd.git # cd hsd ### Thiết lập tham số cho image và build # VERSION=$(cat package.json | grep version | sed 's/.*"\([0-9]*\.[0-9]*\.[0-9]*\)".*/\1/') # COMMIT=$(git rev-parse --short HEAD) # ARC=$(uname -m) # docker build -t skywirex/hsd:$VERSION-$COMMIT-$ARC .

Từng bước cài đặt Prometheus bằng Docker

Theo hướng dẫn căn bản cuốn Monitoring With Prometheus của James Turnbull Tạo thư mục prometheus cùng với file cấu hình prometheus.yml với nội dung như sau: Chạy docker container trỏ đến file cấu hình vừa tạo: docker run \ -p 9090:9090 \ -v ./prometheus:/etc/prometheus \ prom/prometheus Kết quả chạy không có lỗi tương tự như sau: Chạy Prometheus bằng docker docker run -d \ --name prometheus \ --net=host \ -p 9090:9090 \ -v .

Chạy Skywire trong Docker container

Docker cho phép chúng ta triển khai nhanh một ứng dụng, dễ cài đặt và bảo trì nên nó là một ưu thế để triển khai Skywire một cách nhanh chóng. Các bước để cài đặt có thể tóm tắt như sau: Flash file ảnh (image) lên bo SBC chạy skywire và cập nhật Thêm SSH keys để bảo mật SSH(tùy chọn - có thể bỏ qua) Cài đặt Docker cho bo SBC Chạy lệnh Docker để cài đặt Skywire Cấu hình Skywire Cài đặt Docker Để chạy Skywire trong Docker container thì bạn phải có Docker được cài đặt sẵn.

Cài đặt mainnet Skywire và sử dụng

Mạng Skywire -internet phi tập trung- đã kích hoạt mainnet vào ngày 6 tháng 4 năm 2020. Tham gia vào mainet hiện nay bạn sẽ nhận được skycoin vào cuối mỗi tháng. Nó như một phần khích lệ để mạng có nhiều nút tham gia hơn, hướng tới một internet phi tập trung tốt hơn, nhanh hơn internet hiện tại. Về cơ bản việc cài đặt Skywire mainnet không quá khó khăn.

Cài đặt Skywire (testnet) sử dụng Docker

SKYWIRE ĐÃ CHẠY MAINNET KỂ TỪ NGÀY 6 THÁNG 4 NĂM 2020, BẠN CÓ THỂ XEM CÁCH CÀI ĐẶT MAINNET Ở LINK BÊN DƯỚI HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SKYWIRE MAINNET Docker là môi trưởng ảo hoá chứa sẵn những thứ cần thiết để triển khai ứng dụng một cách nhanh chóng, bớt đi những bước cài đặt phần mềm tốn nhiều thời gian. Bài viết này không đề cập đến việc cài đặt và sử dụng docker.