IP

Cập nhật IP lên Cloudflare DNS với Router MikroTik

Để cập nhật địa chỉ IP lên Cloudflare DNS từ một Router MikroTik, bạn có thể sử dụng tính năng “Script” và “Scheduler” của MikroTik để tự động thực hiện quá trình này. Dưới đây là các bước chi tiết: 1. Script: Đầu tiên, bạn cần tạo một script trong MikroTik để thực hiện việc cập nhật địa chỉ IP lên Cloudflare. script tương tự như bên dưới để cập nhật IPv4