Cập nhật IP lên Cloudflare DNS với Router MikroTik

Để cập nhật địa chỉ IP lên Cloudflare DNS từ một Router MikroTik, bạn có thể sử dụng tính năng “Script” và “Scheduler” của MikroTik để tự động thực hiện quá trình này. Dưới đây là các bước chi tiết:

1. Script:

Đầu tiên, bạn cần tạo một script trong MikroTik để thực hiện việc cập nhật địa chỉ IP lên Cloudflare. script tương tự như bên dưới để cập nhật IPv4

Các thông tin sau cần thay đổi tương ứng với thông tin của bạn:

# WAN IPv4 interface
:local wanif    "pppoe-out1"

# Cloudflare section
:local key      "Bearer $bearer_token"
:local zoneId   "zoneId"
:local hostId   "hostId"

# Domain hostname
:local hostName "host.yourdomain.com"

bearer_token: lấy thông tin này trong giao diện clouflare

zoneId: lấy thông tin này trong giao diện clouflare

hostId: có thể sử dụng lệnh curl với cú pháp như bên dưới để lấy

curl --request GET \
  --url https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/$zoneID/dns_records \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer $bearer_token' | jq

Hoặc có xem ví dụ youtube để lấy token mà không cần xài lệnh curl: https://www.youtube.com/watch?v=AfkudWHMmPM

Tạo scritp update IP trong MikroTik

Tạo scritp update IP trong MikroTik

2. Scheduler:

Bạn cần tạo một Scheduler để chạy script này định kỳ (ví dụ: mỗi 1 phút).

Chạy script mỗi 1 phút

Chạy script mỗi 1 phút

Github với script đang hoạt động tốt với IPv4 và IPv6

https://github.com/skywirex/mikrotik-cloudflare-ddns-scripts