RDP

Remote Desktop trên Armbian

Remote desktop là một chương trình hoặc tính năng hệ thống của hệ điều hành cho phép người dùng kết nối đến máy tính ở vị trí khác, nhìn thấy môi trường đồ họa và tương tác với nó như đang ngồi trên máy đó. Một kết nối remote desktop có thể dựa trên bất kì một giao thức nào, có thể bao gồm Remote Desktop Protocol (RDP), virtual network computing (VNC), NX technology and Independent Computing Architecture (ICA).