public key

Đăng nhập SSH server với public key và private key

Để quản lý một VPS linux, phương thức kết nối thường được sử dụng là SSH ở port 22. Khi để mặc định kết nối SSH, VPS rất dễ bị bot quét port để dò thông tin username và mật khẩu yếu bằng phương pháp brute force. Nếu mật khẩu yếu sẽ bị hack và bị đưa vào hệ thống bot net. Để kiểm tra những dạng login kiểu này, có thể dùng lệnh grep "Failed password" /var/log/auth.