prometheus

Từng bước cài đặt Prometheus bằng Docker

Theo hướng dẫn căn bản cuốn Monitoring With Prometheus của James Turnbull Tạo thư mục prometheus cùng với file cấu hình prometheus.yml với nội dung như sau: Chạy docker container trỏ đến file cấu hình vừa tạo: docker run \ -p 9090:9090 \ -v ./prometheus:/etc/prometheus \ prom/prometheus Kết quả chạy không có lỗi tương tự như sau: Chạy Prometheus bằng docker docker run -d \ --name prometheus \ --net=host \ -p 9090:9090 \ -v .