Tutorials

Hướng dẫn cài đặt Skywire trên Debian/Ubuntu

Để cài đặt Skywire, bạn cần phải cài: 1. GOLANG: môi trường GO để chạy Skywire Manager & Node ​ ​ 2. Skywire: phần mềm Skywire do nhóm skycoin phát triển Trước khi cài đặt GOLANG ta tiến hành cập nhật và cài linux dependenci cần thiết apt-get update && apt-get upgrade -y apt-get install -y curl git mercurial make binutils gcc bzr bison libgmp3-dev screen gcc build-essential 1.