Những câu lệnh linux thường sử dụng

Trong quá trình sử dụng Linux có một số câu lệnh mà tôi rất thường sử dụng để thao tác với VPS. Những câu lệnh đó được ghi ra đây để tiện theo dõi.

Tên lệnh Công dụng
sudo chown -R $USER ~/FOLDER Thay đổi chủ sở hữu (owner) hoặc nhóm chủ sở hữu (group owner) thư mục
chmod -R 777 /var/www/html Phân quyền truy cập file, thư mục
sudo passwd Đổi password
sudo su - Chuyển từ tài khoản hiện hành sang tài khoản root
ps aux | grep <process-name> Tìm ID của tiến trình đang chạy
sudo kill -9 <PID> Kill process thông qua PID (process id)
cat /dev/null > ~/.bash_history && history -c && exit Xóa history và thoát
sudo -i cho user môi trường root
sudo netstat -tulpn | grep LISTEN Kiểm tra cổng đang mở và dịch vụ lắng nghe trên cổng đó
sudo ss -tulpn | grep LISTEN Kiểm tra cổng đang mở và dịch vụ lắng nghe trên cổng đó

Một số ví dụ

  • Kiểm tra cổng 53 và dịch vụ đang lắn nghe trên cổng đó
netstat -tulpn | grep :53

Lệnh trên Debian

apt update --allow-releaseinfo-change

Mount ổ đĩa

Để mount ổ đĩa cùng lúc khởi động và cho tất cả các user nên sử dụng crobtab như sau

sudo crontab -e

Thêm nội dung

@reboot sudo mount -o noacl /dev/sda1 /mnt/hdda && mount -o noacl /dev/sdb1 /mnt/hddb

Mount trong LAN

@reboot mount -t cifs 'folderpath' 'pointtomount' -o username=xxx,password=xxx,sec=ntlm

Tham khảo:

https://www.tecmint.com/20-netstat-commands-for-linux-network-management/

https://www.geeksforgeeks.org/netstat-command-linux/

https://www.cyberciti.biz/faq/howto-open-dns-port-53-using-ufw-ubuntu-debian/