Những câu lệnh linux thường sử dụng

Trong quá trình sử dụng Linux có một số câu lệnh mà tôi rất thường sử dụng để thao tác với VPS. Những câu lệnh đó được ghi ra đây để tiện theo dõi.

Tên lệnh Công dụng
sudo chown -R $USER ~/FOLDER Thay đổi chủ sở hữu (owner) hoặc nhóm chủ sở hữu (group owner) thư mục
chmod -R 777 /var/www/html Phân quyền truy cập file, thư mục
sudo passwd Đổi password
sudo su - Chuyển từ tài khoản hiện hành sang tài khoản root
`sudo netstat -tulpn grep LISTEN`
```ps aux grep ```
sudo kill -9 <PID>} Kill process thông qua PID (process id)