DNS miễn phí phân giải tên miền Handshake

DNS là hệ thống phân giải tên miền thành địa chỉ IP. Để phân giải tên miền trên blockchain Handshake bạn cần một Handshake DNS

Handshake DNS

Handshake DNS có thể dùng để phân giải tên miền trên blockchain Handshake và tên miền truyền thống (ICANN).

Hiện tại bạn có thể sử dụng các DNS ở trang https://www.hdns.io/ để thay đổi DNS trên hệ thống của bạn

DNS1 DNS2
103.196.38.38 103.196.38.39

Để có thêm thông tin chi tiết về DNS trên bạn có thể đọc thêm thông tin tại trang https://www.hdns.io/

Handshake DNS từ impervious

DNS1 DNS2
52.5.129.119 54.144.153.187

Với những thông tin trên bạn có thể thay đổi DNS trên thiết bị để truy cập tên miền Handshake.

DNS trên có thể được sử dụng kết hợp với Wireguard, Aguard hoặc điền thông tin DNS trực tiếp trong router để chỉnh DNS.

Chỉnh DNS trong Adguard và Wireguard

Chỉnh DNS trong Adguard và Wireguard

Sử dụng lệnh dig để kiểm tra sự hoạt động của DNS sau khi thay đổi

Ví dụ

dig @$IP -p 53 proofofconcept

Kết quả ở phần ANSWER trông như sau: ( Phần SERVER: 10.0.0.2#53 chính là địa chỉ IP và port phân giải DNS đang được sử dụng)

# dig @$IP -p 53 proofofconcept

; <<>> DiG 9.16.6 <<>> @10.0.0.2 -p 53 proofofconcept
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20764
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: 2f0b0457c9537eee (echoed)
;; QUESTION SECTION:
;proofofconcept.            IN   A

;; ANSWER SECTION:
proofofconcept.     21123  IN   A    142.93.115.133

;; SIG0 PSEUDOSECTION:
.            0    ANY   SIG   0 253 0 0 20210119213632 20210119093632 33592 . 1bMvTPIu68vLBuz3viHdbvdRVYPXX5gvowavceLyUA0rV94W4gkOPvUS fOdYDfxLjdmmjKiNyMmuPFCrYH89Vw==

;; Query time: 1330 msec
;; SERVER: 10.0.0.2#53(10.0.0.2)
;; WHEN: Tue Jan 19 15:36:32 UTC 2021
;; MSG SIZE rcvd: 165

Cài đặt Handshake DNS

Để tiện cho việc cài đặt nhanh, hướng dẫn bên dưới sử dụng Docker để tạo nhanh một máy chủ DNS phân giải tên miền. Bạn có thể sử dụng VPS hoặc rasperbery Pi để cài đặt.

Do ở đây cài việc cài đặt phân giải tên miền sử dụng cổng 53 mặc định nên cần kiểm tra xem nó có đang bị chiếm dụng bởi dịch vụ nào không:

netstat -tulpn | grep :53

Nếu cổng 53 đang bị chiếm dụng thì bạn cần phải giải phóng nó trước hoặc thay đổi cổng mặc định.

Tiếp theo lấy IP của eth0 bằng câu lệnh sau

IP=$(ifconfig eth0 | sed -En 's/127.0.0.1//;s/.*inet (addr:)?(([0-9]*\.){3}[0-9]*).*/\2/p')

Light node Handshake DNS

docker create \
 --name=hnsd \
 --net=host \
 --restart=unless-stopped \
 -it \
skywirex/hnsd:<tag> -r $IP:53
docker start hnsd

Xem thêm: https://github.com/skywirex/docker-hnsd

Full node Handshake DNS

Tạo container

docker create \
 --name hsd \
 --net=host \
 -v ~/.hsd:/root/.hsd \
 --restart=unless-stopped \
skywirex/hsd:2.2.0-1a086e44 --rs-host=$IP --rs-port=53 --no-wallet
docker start hsd

Kết hợp Handshake DNS và Adguard

Tham khảo