Qui ước và lưu ý với các hướng dẫn ở trang SkywireX

Lưu ý

  • Hướng dẫn được thực hiện trên Windows 10 và sử dụng chương trình SSH như Putty hoặc MobaXterm
  • Kí hiệu # hay $ ở đầu dònglà bắt đầu một câu lệnh trong Linux
  • Sau lệnh nano là cửa sổ soạn thảo, bạn copy hoặc gõ nội dung vào cửa sổ đó

Qui ước

  • # câu lệnh được thực hiện ở quyền root trực tiếp bằng tài khoản root hoặc tài khoản user với sudo ở đầu câu lệnh
  • $ câu lệnh được thực hiện ở tài khoản bình thường
  • ### là comment và sẽ không bao gồm trong câu lệnh

Thuật ngữ

  • public key: khóa công khai
  • private key: khóa riêng
  • SBC: single-board computer - Máy tính đơn bo (máy tính một bảng mạch). Ví dụ: Raspberry Pi (Pi dâu), Orange Pi (Pi cam)

CIDR

IPv4: x.x.x.1/32 (lưu ý: sau cùng là số khác 0 và /32)

Network: x.x.x.0/24 (lưu ý: sau cùng là số 0 /24)

  • Công cụ tính:

https://www.ipaddressguide.com/cidr