Sử dụng Alpine Linux làm Docker host

Alpine linux được tôi chọn để chạy Docker vì nó nhẹ và tốn ít tài nguyên hệ thống. Thử đi bạn sẽ cảm nhận được điều tôi nói.

Alpine trên VPS

Tùy thuộc vào nhà cung cấp VPS mà bạn sẽ được hướng dẫn để cài đặt Alpine linux khác nhau.

Bài viết dưới đây được minh họa cho Alpine 3.12

Kích hoạt repo và thêm các gói cài đặt

Cập nhật file /etc/apk/repositories bằng lệnh

setup-apkrepos

Có thể chỉnh sửa thủ công file /etc/apk/repositories bằng lệnh vi

vi /etc/apk/repositories

Sau khi chỉnh sửa sẽ trông như sau:

chỉnh sửa file /etc/apk/repositories

chỉnh sửa file /etc/apk/repositories

Thêm repo sử dụng dòng lệnh, ví dụ

apk update
echo "http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/latest-stable/community" >> /etc/apk/repositories

Cài đặt Docker trên Alpine Linux

Sau khi kích hoạt các repo bạn có thể cài đặt và khởi chạy Docker bằng những câu lệnh sau:

apk update
apk add docker
rc-update add docker
rc-service docker start

Kiểm tra trạng thái và phiên bản Docker đã được cài đặt

rc-service docker status
docker version

Chạy thử nginx webserver

docker create \
  --name nginx \
  -p 80:80 \
  nginx
docker start nginx

Docker compose trên Alpine Linux

Để cài đặt được Docker compose, ta phải build file thực thi từ nguồn. Do đó, python và các gói gỗ trợ phải được cài đặt để build file thực thi.

apk add python3 python3-dev libffi-dev openssl-dev gcc libc-dev make
apk add --update py-pip

Cài đặt Docker theo hướng dẫn ở link sau

curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.3/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
pip install docker-compose
docker-compose --version