Sử dụng Alpine Linux làm Docker host

Tôi chọn Alpine để chạy Docker vì nó nhẹ và tốn ít tài nguyên hệ thống. Thử đi bạn sẽ cảm nhận được điều tôi nói.

Alpine trên VPS

Tùy thuộc vào nhà cung cấp VPS mà bạn sẽ được hướng dẫn để cài đặt Alpine linux khác nhau.

Bài viết dưới đây được minh họa cho Alpine 3.12

Kích hoạt repo và thêm các gói cài đặt

Thêm repo sử dụng dòng lệnh

apk update
echo "http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/latest-stable/community" >> /etc/apk/repositories

Có thể chỉnh sửa thủ công file /etc/apk/repositories bằng lệnh vi

vi /etc/apk/repositories

Sau khi chỉnh sửa sẽ trông như sau:

chỉnh sửa file /etc/apk/repositories

chỉnh sửa file /etc/apk/repositories

Docker trên Alpine

Sau khi kích hoạt các repo bạn có thể sử dụng cài đặt và chạy Docker bằng những câu lệnh sau:

apk update
apk add docker
rc-update add docker boot
service docker start
service docker status
docker version

Chạy thử nginx webserver

docker create \
  --name nginx \
  -p 80:80 \
  nginx
docker start nginx

Docker compose

Để cài đặt được Docker compose, ta phải build file thực thi từ nguồn. Do đó, python và các gói gỗ trợ phải được cài đặt để build file thực thi.

apk add python3 python3-dev libffi-dev openssl-dev gcc libc-dev make
apk add --update py-pip

Cài đặt Docker theo hướng dẫn ở link sau

curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.3/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
pip install docker-compose
docker-compose --version

Tường lửa trên Alpine

Sử dụng tường lửa Uncomplicated Firewall

Cài đặt ip6tables và ufw sử dụng repo community

apk add ip6tables [email protected]

Kích hoạt và khởi cùng với hệ thống trong trường hợp reboot. Ngoài ra cho phép SSH

ufw enable
rc-update add ufw
ufw allow ssh