Linux căn bản - Bài 3: Tìm hiểu thêm về file

Đây là bài 03 trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu.

Giới thiệu
Mọi thứ đều là file

Đằng sau Linux, mọi thứ thực ra đều là file. Một file text là một file, một thư mục là một file, bàn phím là một file (file mà hệ thống chỉ đọc), màn hình là một file (file mà hệ thống chỉ ghi) v.v… Để bắt đầu, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta nhưng nhớ rằng nó giúp chúng ta hiểu hành vi của Linux khi chúng ta quản lý những file và điều hướng.

Linux là một hệ thống không có đuôi mở rộng

Điều này có thể đôi lức khó nghe nhưng khi mà bạn đi xuyên suốt những bài học thì nó sẽ bắt đầu bình thường hơn. Phần mở rộng của một file thông thường từ 2 đến 4 kí tự sau dấu chấm cuối cùng của một file, nó biểu hiện loại file đó là gì. Thông thường, những phần mở rộng sau đây

file.exe - file thực thi, hoặc chương trình.
file.txt - file text đơn thuần.
file.png, file.gif, file.jpg - file ảnh.

Trong những hệ thống khác như là Windows phần mở rộng là quan trọng và hệ thống sử dụng nó để xác định loại file đó là gì. Trong Linux hệ thống thực sự bỏ qua phần mở rộng và xem xét bên trong của file để xác định loại file là gì. Vì vậy để ví dụ tôi có thể có một file myself.png là file ảnh của tôi. Tôi có thể đổi tên thành myself.txt hoặc chỉ đơn giản là myself và Linux vẫn sẽ xử lý file như là file ảnh. Như vậy nó đôi lúc rất khó để biết một file nào đó là file gì. May mắn là có một lệnh được gọi là file mà chúng ta có thể sử dụng để tìm kiếm điều này.

file [path]

Bây giờ bạn có thể tự hỏi tại sao tôi chỉ rõ đối số dòng lệnh ở trên là đường dẫn thay vì file. Nếu bạn nhớ từ những phần trước, khi mà chúng ta chỉ một file hoặc một thư mục ở dòng lệnh nó thực ra là một đường dẫn. Và cũng bởi vì sự điều hướng (đã đề cập ở trên) thực chất chỉ là một loại file đặc biệt, nó sẽ trở trên chính xác hơn để nói rằng đường dẫn là cách thức để xác định vị trí nào đó trong một hệ thống và vị trí đó là một file

Linux phân biệt chữ hoa và thường
Khoảng trắng trong tên
File và thư mục ẩn
Tóm lại

Những thứ chúng ta học

**<!--file-->**

<!--obtain information about what type of file a file or directory is.-->

**<!--ls -a-->**

<!--List the contents of a directory, including hidden files.-->

https://ryanstutorials.net/linuxtutorial/aboutfiles.php