Linux căn bản - Bài 6: Chương trình chỉnh sửa text vi

Giới thiệu

Trong vim có ba kiểu khác nhau:

  • Insert - cho phép gõ và chỉnh sửa thông thường
  • Visual - được sử dụng cho việc chọn copy/paste …
  • Normal - sử dụng lệnh

Để trở lại kiểu Normal, bạn có thể bấm phím ESC. Một khi bạn ở kiểu Normal Nhấn: để bắt đầu câu lệnh (bạn sẽ thấy lệnh bạn gõ xuất hiện ở phía dưới bên trái màn hình). Những lệnh sau đây liên quan đến việc thoát vim:

  • :q - thoát nếu không có thay đổi nào được tạo ra
  • :q! - thoát và hủy bỏ những thay đổi đã được tạo ra
  • :wq - ghi lại những thay đổi (lưu) và thoát
  • :x - tương tự như :wq nhấn ESCZZ, chỉ ghi file nếu có thay đổi, sau đó thoát