computer

Linux căn bản - Bài 5: Thao tác với file

Đây là bài 05 trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Giới thiệu Tạo thư mục Xoá thư mục Tạo một file trắng Copy một file hoặc thư mục Di chuyển file hoặc thư mục Xoá file (và thư mục không rỗng) Ghi chú cuối

Linux căn bản - Bài 9: Lọc dữ liệu

Đây là bài 09 trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Một trong những ý tưởng bên dưới của Linux là mỗi một mục nên làm một thứ và chỉ một thứ, vì vậy chúng ta có thể dễ dàng liên kết những mục này lại với nhau. Nghĩ về nó như là những khối lắp ghép mà chúng ta có thể đặt chúng lại với nhau, tuy nhiên chúng ta chỉ xây dựng những thứ mà chúng ta muốn.