linux

Linux căn bản - Bài 1: Dòng lệnh

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Giới thiệu Linux có một giao diện đồ họa người dùng và nó hoạt động khá giống như của giao diện trên các hệ thống khác mà bạn đã quen thuộc với chẳng hạn như Windows và OSX. Hướng dẫn này sẽ không tập trung vào những giao diện đó khi mà tôi nghĩ bạn có thể có thể tự tìm tòi.

Linux căn bản - Bài 2: Định Vị Căn Bản

Đây là bài 02 trong loạt bài “Linux căn bản”. Bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Giới thiệu Trong phần này, chúng ta sẽ học về cơ bản của việc di chuyển trong hệ thống. Nhiều tác vụ dựa trên những khả năng có thể, hoặc tham chiếu đến những vị trí chính xác của hệ thống. Do đó, điều này thật sự là những nền tảng để làm việc hiệu quả trong Linux.

Linux căn bản - Bài 3: Tìm hiểu thêm về file

Đây là bài 03 trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Giới thiệu Mọi thứ đều là file Đằng sau Linux, mọi thứ thực ra đều là file. Một file text là một file, một thư mục là một file, bàn phím là một file (file mà hệ thống chỉ đọc), màn hình là một file (file mà hệ thống chỉ ghi) v.

Linux căn bản - Bài 5: Thao tác với file

Đây là bài 05 trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Giới thiệu Tạo thư mục Xoá thư mục Tạo một file trắng Copy một file hoặc thư mục Di chuyển file hoặc thư mục Xoá file (và thư mục không rỗng) Ghi chú cuối

Linux căn bản - Bài 9: Lọc dữ liệu

Đây là bài 09 trong loạt bài “Linux căn bản”. Các bạn nên ghé qua nó một chút trước khi bắt đầu. Một trong những ý tưởng bên dưới của Linux là mỗi một mục nên làm một thứ và chỉ một thứ, vì vậy chúng ta có thể dễ dàng liên kết những mục này lại với nhau. Nghĩ về nó như là những khối lắp ghép mà chúng ta có thể đặt chúng lại với nhau, tuy nhiên chúng ta chỉ xây dựng những thứ mà chúng ta muốn.